Wednesday, February 13, 2013

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่สถาบันอุดมศึกษา - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่สถาบันอุดมศึกษา - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย


'via Blog this'

แผนที่สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย, แผนที่ประเทศไทยยอดนิยม, แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย, แผนที่ประเทศไทยยอดนิยม, แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์

สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ กองพันทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ภายในค่ายสุรสีห์ เป็นสวนสัตว์ที่ทางค่ายจัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆและเหล่าทัพ อีกทั้งยังเพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติ หวงแหน และรู้จักใช้สอยอย่างรู้คุณค่า ปัจจุบันถึงแม้พื้นที่ของสวนสัตว์จะถูกบุกรุกทำลายไปบ้าง แต่ทางค่ายก็ยังคงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สวนสัตว์ได้อยู่คู่กับเด็กๆและเหล่าทหารต่อไป เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


'via Blog this'

แผนที่อำเภอหนองปรือ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอหนองปรือ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอหนองปรือ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอหนองปรือ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านช้าง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ่อพลอยและอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


'via Blog this'

แผนที่อำเภอห้วยกระเจา - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอห้วยกระเจา - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอห้วยกระเจา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอห้วยกระเจามีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออู่ทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


'via Blog this'

แผนที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจอมบึงและอำเภอสวนผึ้ง (จังหวัดราชบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


'via Blog this'

แผนที่อำเภอเลาขวัญ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอเลาขวัญ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นั้นแต่เดิมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอำเภอพนมทวน ต่อมาจึงได้มีการแยก 3 ตำบล(ตำบลเลาขวัญ หนองโสน และหนองประดู่) ออกมาแล้วตั้งเป็น กิ่งอำเภอเลาขวัญ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 และเมื่อถึงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2519 จึงได้มีพระชกฤษฎีกาให้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเลาขวัญ ดั่งเช่นปัจจุบัน


'via Blog this'

แผนที่อำเภอสังขละบุรี - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอสังขละบุรี - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง (ประเทศพม่า) และอำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)


'via Blog this'

แผนที่อำเภอพนมทวน - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอพนมทวน - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินแดนที่มีมาช้านานแล้ว นักโบราณคดีของกรมศิลปากร สันนิษฐานว่า บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยยุคโลหะ (Metal Age) มีการขุดพบภาชนะสำริด ขวานหินขัด เครื่องปั้นดินเผา และ วัตถุโบราณอื่นๆ อีกมาก


'via Blog this'

แผนที่อำเภอท่าม่วง - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอท่าม่วง - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอท่าม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่ามะกา และอำเภอบ้านโป่ง (จังหวัดราชบุรี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอจอมบึง (จังหวัดราชบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


'via Blog this'

แผนที่อำเภอทองผาภูมิ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอทองผาภูมิ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงเรียงทิศตามเข็มนาฬิกาดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสังขละบุรี และอำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)


'via Blog this'

แผนที่อำเภอท่ามะกา - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอท่ามะกา - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอท่ามะกา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่ามะกาเป็นอำเภอที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 97 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี 30 กิโลเมตร


'via Blog this'

แผนที่อำเภอศรีสวัสดิ์ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอศรีสวัสดิ์ - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอด่านช้าง (จังหวัดสุพรรณบุรี) อำเภอหนองปรือ และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


'via Blog this'

แผนที่อำเภอบ่อพลอย - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอบ่อพลอย - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอบ่อพลอย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี


'via Blog this'

แผนที่อำเภอไทรโยค - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอไทรโยค - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอไทรโยค เป็นอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นทีป่าไม้และภูเขา มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ น้ำตกไทรโยค ถ้ำละว้า ถ้ำดาวดึงส์ และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นต้น


'via Blog this'

แผนที่อำเภอไทรโยค - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอไทรโยค - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอไทรโยค เป็นอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นทีป่าไม้และภูเขา มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ น้ำตกไทรโยค ถ้ำละว้า ถ้ำดาวดึงส์ และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นต้น


'via Blog this'

แผนที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี


'via Blog this'

แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า ซึ่งจะมีทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร


'via Blog this'

แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย: แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

'via Blog this'